Bērnu slimnīca pievienojusies Eiropas references tīkliem

01/02/2017

Pēc 9 mēnešus ilga sagatavošanas un novērtēšanas procesa BKUS ir apstiprināta kā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs divos Eiropas References tīklos: Retās acu slimības (European Reference Network on Rare Eye Diseases) un Ļaundabīgie audzēji pediatrijā (European Reference Network for Paediatric Cancer (haemato-oncology)).

Eiropas References tīklu mērķis ir sadarbība un pieredzes apmaiņa reto slimību ārstēšanā. Šajā tīklā savstarpēji sadarbosies ap 60 Eiropas klīnikas. Sadarbība plānota ārstniecības un pētniecības jomās. Augsti kvalificētu dažādu valstu ārstniecības iestāžu savstarpēja sadarbība var palīdzēt pilnveidot reto slimību ārstēšanas taktiku, kā arī paaugstināt pacientu dzīves kvalitāti.

“Esam ļoti gandarīti par pozitīvo vērtējumu. Lai to iegūtu, veicām iekšējo auditu, uzlabojām un ieviesām vairākus  procesus ārstniecībā, aprūpē, procesu organizācijā, informācijas sistēmās un citās jomās. Kopumā bija nepieciešams pierādīt atbilstību 70 kritērijos gan klātienē, kad komisija ieradās auditēt Bērnu slimnīcu, gan arī neklātienē. Tomēr vislielākais ieguvums ir sadarbība, kuras rezultātā mūsu ārstniecības un aprūpes personālam būs   iespēja konsultēties ar Eiropas pieredzējušākajām klīnikām acu un hematoonkoloģijas reto slimību ārstēšanā, kā arī ieguvums pacientiem, kuriem ir ļoti svarīga ārstniecības kompetence sevišķi reto slimību gadījumos,” skaidro BKUS valdes locekle Zane Straume.      

Eiropas References tīklu eksperti Bērnu slimnīcu vērtēja  9 jomās:

1. pacientu un viņu vecāku centrēta aprūpe;

2. procesu organizācija, vadība, nepārtraukta pilnveide;

3.  izglītība, pētniecība un apmācības;

4. informācijas sistēmas un e-medicīnas pārvaldība;

5. kvalitāte un drošība;

6. kompetence, pieredze un rezultatīvie rādītāji;

7.  cilvēkresursi;

8. pacientu aprūpes organizācija;

9.  infrastruktūra un aprīkojums.

Lielu uzmanību eksperti veltīja komandas darbam – multidisciplināro komandu esamībai, rezultatīviem rādītājiem, klīniskiem auditiem, pacientu drošības sistēmas darbībai kā arī ārsta/māsas kompetencei – tieši praktiskajām iemaņām un prasmēm.

Pasaulē reto slimību diagnožu skaits ir no 5000 līdz 8000. Aptuveni 75% no tām skar bērnus, no kuriem aptuveni 30% mirst nesasniedzot 5 gadu vecumu. 65% no retajām saslimšanām ir raksturojamas kā ļoti smagas un hroniskas, savukārt 80% reto slimību ir ģenētiskas izcelsmes. Pārējas retās slimības (ap 20%) ir reti sastopami ļaundabīgo audzēju veidi, autoimūnās slimības, iedzimtas malformācijas, toksiskas un infekcijas slimības.

Eiropas References tīkli tiek veidoti atbilstoši Eiropas Parlamenta un padomes Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/24/ES (2011. gada 9. marts) “Par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē” prasībām, un tīklu veidošanas process tika uzsākts jau 2016. gada martā. 


Rīgas biroja adrese: Baznīcas iela 31 - 9, Rīga, Latvija. +371 202 116 11, info@balticcare.eu